Rahastoihin sijoittaminen: Helppo opas aloittelijoille

Rahastoihin sijoittamisen perusteet

Sijoittaminen rahastoihin on tehokas tapa hajauttaa sijoitussalkkua ja hyödyntää ammattimaisen rahastonhoitajan asiantuntemusta.

Mikä on rahasto?

Rahasto koostuu sijoittajien yhteen kokoamista varoista, jotka sijoitusrahastoyhtiö investoi eteenpäin esimerkiksi osakkeisiin, korkopapereihin tai kiinteistöihin. Sijoittaja ostaa rahastosta osuuksia, jolloin hän ei omista suoraan yksittäisiä arvopapereita, vaan osan rahasto-omaisuudesta.

Rahastotyypit

 • Aktiiviset rahastot: Rahastonhoitaja pyrkii voittamaan markkinoiden keskimääräisen tuoton aktiivisella sijoitusstrategialla.
 • Passiiviset rahastot: Tavoitteena on toistaa jonkin markkinaindeksin kehitystä mahdollisimman tarkasti (indeksirahastot).
 • Erikoissijoitusrahastot: Sijoittavat tiettyyn teemaan, maantieteelliseen alueeseen tai toimialaan, kuten teknologia tai uusiutuva energia.

Riskit ja tuotot

Rahastosijoittamiseen liittyy aina riskejä, kuten markkinariski ja rahaston arvonvaihtelu. Toisaalta rahastot tarjoavat yleensä mahdollisuuden hajautetumpaan sijoitukseen, mikä voi alentaa sijoitussalkun kokonaisriskiä. Tuotto-odotukset vaihtelevat rahastotyypin, markkinatilanteen ja sijoitushorisontin mukaan.

Rahastosijoittamisen aloittaminen

Rahastosijoittaminen on suosittu tapa hajauttaa sijoituksia ja aloittaa sijoittaminen jo pienellä summalla. Tässä osiossa käsitellään, miten sijoittaja voi aloittaa rahastosijoittamisen asettamalla selkeät tavoitteet, valitsemalla sopivan sijoitussumman ja määrittelemällä rahastovalinnan kriteerit.

Sijoitustavoitteiden asettaminen

Jokaisen sijoittajan on tärkeää määritellä henkilökohtaiset sijoitustavoitteensa ennen sijoitusrahastoihin sijoittamista. Tavoitteiden tulisi heijastaa sijoittajan riskinsietokykyä, toivottua tuotto-odotusta ja sijoitushorisonttia. Onko tavoitteena pitkäaikainen varallisuuden kasvattaminen vai lyhyen aikavälin säästötavoite? Selkeät tavoitteet auttavat valitsemaan oikeat rahastot.

Sijoitussumman valitseminen

Sijoittajan on päätettävä, kuinka paljon hän on valmis sijoittamaan. Rahastosijoittamisen voi usein aloittaa jo alle tuhannen euron alkupääomalla. Oleellista on valita sijoitussumma, joka ei vaaranna sijoittajan taloudellista vakautta ja mahdollistaa säännöllisen säästämisen.

Rahastovalinnan kriteerit

Rahaston valinnassa on suositeltavaa tarkastella seuraavia kriteereitä:

 • Kulurakenne: Etsi rahastoja, joilla on alhaiset hallinnointipalkkiot ja muut kulut.
 • Rahaston historiallinen tuotto: Tarkastele rahaston aiempaa menestystä, vaikka historiallinen tuotto ei ole tae tulevista tuotoista.
 • Salkunhoitajan kokemus: Salkunhoitajan pätevyys ja kokemus voivat vaikuttaa rahaston suorituskykyyn.
 • Rahaston koko ja ikä: Suuret ja pitkään toimineet rahastot voivat tarjota vakautta ja luotettavuutta.
 • Sijoitusstrategia ja -filosofia: Valitse rahasto, jonka strategia sopii omiin sijoitustavoitteisiin ja riskinsietokykyyn.

Jokainen sijoittaja määrittelee omat kriteerinsä, jotka vastaavat hänen henkilökohtaisia sijoituskohteitasi ja tuotto-odotuksiasi.

Rahastojen valinta

Rahastojen valinnassa on tärkeää huomioida rahastojen hallintatapa, kulurakenne sekä historiallinen tuotto. Näiden tekijöiden ymmärtäminen auttaa sijoittajaa löytämään omaan sijoitusstrategiaansa sopivan rahaston.

Indeksirahastot vs. aktiivisesti hallinnoitut rahastot

Indeksirahastot pyrkivät seuraamaan tietyn indeksin kehitystä mahdollisimman tarkasti. Heillä on tyypillisesti alhaiset hallinnointikulut, koska ne eivät vaadi aktiivista salkunhoitajaa tekemään sijoituspäätöksiä. Aktiivisesti hallinnoitujen rahastojen salkunhoitajat puolestaan pyrkivät voittamaan markkinat valikoiduilla sijoituksilla, mikä voi johtaa korkeampiin kulurakenteisiin ja potentiaaliseen ylituottoon, mutta myös suurempaan riskiin.

Kulusuhde ja muut kulut

Kulusuhde kertoo, kuinka suuri osuus sijoitetuista varoista käytetään rahaston vuosittaisiin hallinnointi- ja muuhun toimintaan. Matala kulusuhde on usein toivottu ominaisuus, sillä se tarkoittaa vähemmän kuluja sijoittajan taskusta. On tärkeää kiinnittää huomiota myös muihin mahdollisiin kuluihin, kuten lunastus- ja merkintäpalkkioihin.

Rahastojen historiallinen kehitys

Rahastojen historiallista kehitystä tarkasteltaessa sijoittajan tulisi etsiä johdonmukaista ja pitkäaikaista suorituskykyä eri markkinatilanteissa. On kuitenkin hyvä muistaa, että menneisyys ei ole tae tulevasta, ja sijoituspäätöksiä ei tulisi tehdä pelkästään historiallisen tuoton perusteella.

Sijoitusten hajauttaminen

Sijoittajan kannalta on tärkeää ymmärtää hajauttamisen periaatteita ja käyttää niitä hyödyksi riskien hallinnassa. Tässä osiossa käsitellään hajauttamisen merkitystä, eri rahastojen välillä hajauttamista sekä maantieteellistä hajauttamista.

Hajauttamisen merkitys

Hajauttaminen on välttämätön toimenpide sijoitusriskien hallitsemiseksi. Se tarkoittaa sijoitusten levittämistä useisiin kohteisiin, jotta yksittäisen sijoituskohteen negatiivinen kehitys ei vaarantaisi koko salkun tuottoa. Sijoitusrahastot tarjoavat helpon tavan hajauttaa pääomaa, sillä ne sijoittavat varat useisiin eri yrityksiin tai jopa eri omaisuusluokkiin.

Hajautus eri rahastojen kesken

Eri rahastojen valinta mahdollistaa hajauttamisen monipuolistamisen. Yksittäinen rahasto voi sijoittaa satoihin tai tuhansiin yrityksiin, mutta sen lisäksi sijoittaja voi vielä hajauttaa varojaan eri tyyppisten rahastojen, kuten osake-, korko-, ja yhdistelmärahastojen kesken. Näin salkku vastustaa paremmin markkinoiden vaihteluja ja eri sektoreiden riskiä.

Maantieteellinen hajauttaminen

Sijoittaminen eri maantieteellisille alueille auttaa suojaamaan sijoittajan salkkua yhden maan tai alueen taloudellisilta riskeiltä. Esimerkiksi iShares Core MSCI World UCITS ETF -rahasto sijoittaa globaalisti, mikä tarjoaa sijoittajille maantieteellisen hajautuksen hyödyt. Maantieteellinen hajauttaminen on myös tapa hyötyä eri markkinoiden kasvumahdollisuuksista.

Rahastosijoitusten seuranta ja hallinta

Rahastosijoituksissa on tärkeää, että sijoittaja seuraa aktiivisesti sijoitustensa arvoa sekä tuottoja. Samalla on hyvä ymmärtää, milloin on oikea aika uudelleensijoittaa tuotot tai mahdollisesti myydä rahasto-osuuksia.

Sijoitusten arvonseuranta

Rahastosijoittajan on hyödyllistä seurata sijoituksiensa arvonkehitystä säännöllisesti. Tämä voidaan tehdä tarkastelemalla rahasto-osuuden arvoa, joka ilmoitetaan päivittäin rahaston toimesta. Seurannassa voi käyttää hyväksi rahastoyhtiön tarjoamia työkaluja tai ulkopuolisia palveluita, jotka keräävät ja visualisoivat tietoa eri rahastoista.

 • Päivittäinen NAV: Rahasto-osuuden nettovarallisuusarvo (Net Asset Value, NAV) antaa reaaliaikaisen kuvan sijoituksen arvosta.
 • Raportit ja analyysit: Kuukausi- tai vuosikatsaukset auttavat hahmottamaan pidemmän aikavälin kehitystä.

Tuottojen uudelleensijoittaminen

Tuottojen uudelleensijoittaminen on keskeinen osa rahastosijoitusten hallintaa. Jos rahasto jakaa osinkoa, sijoittajalla on usein kaksi vaihtoehtoa: otetaan osingot ulos tai sijoitetaan ne takaisin rahastoon. Jälkimmäinen hyödyntää korkoa korolle -ilmiötä ja voi ajan myötä kasvattaa sijoituksen arvoa merkittävästi.

 • Automaattinen uudelleensijoitus: Monet rahastot tarjoavat mahdollisuuden osinkojen automaattiseen uudelleensijoittamiseen.
 • Osingot tilille: Vaihtoehtoisesti osingot voidaan maksaa suoraan sijoittajan pankkitilille.

Milloin myydä rahasto-osuuksia?

Päätös rahasto-osuuksien myymisestä voi perustua erilaisiin tekijöihin, kuten henkilökohtaisiin rahoitustarpeisiin, markkinanäkemykseen tai rahaston suorituskykyyn. On tärkeää asettaa etukäteen selkeät kriteerit, joiden perusteella myyntipäätös tehdään, pitäen mielessä sijoitusten hajauttamisen ja veroseuraamukset.

 • Tavoitteiden saavuttaminen: Kun sijoituskohteena olevan rahaston tavoiteltu tuottotaso tai sijoitushorisontin päätepiste on saavutettu.
 • Strategiamuutokset: Markkinatilanteen muutoksiin tai henkilökohtaisiin sijoitustavoitteisiin liittyvät strategiamuutokset voivat edellyttää rahasto-osuuksien myyntiä.

Verotus

Sijoittajan on tärkeää ymmärtää rahastojen verotuksen perusteet, sillä sijoitusrahastojen myyntivoitoista tulee maksaa pääomatuloveroa. Verotettavaa tuloa lasketaan myyntihinnan ja hankintahinnan sekä kulujen erona.

Pääomatulot ja verotettavan tulon laskeminen

Kun henkilö myy rahasto-osuuksiaan, hän voi saavuttaa myyntivoittoa, joka on veronalaista pääomatuloa. Tämän tulon määrän saa selville vähentämällä myyntihinnasta ostohinnan sekä voiton hankkimiskulut, kuten välityspalkkiot ja mahdolliset toimitusmaksut. Tämä laskutoimitus johtaa verotettavan myyntivoiton määrään.

 • Myyntihinta: 1000 €
 • Hankintahinta: 500 €
 • Välityspalkkio: 50 €

Verotettava myyntivoitto: 1000 € – (500 € + 50 €) = 450 €

Rahastot ja verovähennykset

Sijoitusrahastojen osalta voit tehdä verovähennyksiä tiettyjen kulujen osalta. Nämä vähennykset vähentävät verotettavaa pääomatuloa ja ne sisältävät mm. voiton hankkimisesta aiheutuneet kulut. Sijoittaja voi vähentää:

 • Välityspalkkiot
 • Hallinnointipalkkiot
 • Ostamiseen ja myymiseen liittyvät maksut

Sijoittajan on itse huolehdittava oikeellisten vähennysten tekemisestä veroilmoituksella, jotta hän voi hyötyä mahdollisista veroeduista.

Erityiskysymyksiä

Investoiminen rahastoihin tuo eteensä useita erityiskysymyksiä, joilla on suuri merkitys sijoittajalle. Erityisesti vastuullisuus ja perintöasioihin liittyvät seikat ovat tärkeitä huomioon otettavia osa-alueita.

Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullisessa sijoittamisessa painotetaan ympäristöä, sosiaalisia tekijöitä ja hyvää hallintotapaa, jotka tunnetaan lyhenteellä ESG (Environmental, Social, Governance). Sijoittajat voivat vaikuttaa yhteiskunnan kestävään kehitykseen ja yritysten toimintatapoihin valitsemalla rahastoja, jotka ottavat nämä tekijät huomioon sijoitusstrategiassaan.

 • Ympäristöön liittyvä vastuullisuus tarkastelee yritysten toimintaa ilmastonmuutoksen torjumiseksi sekä luonnonvarojen kestävää käyttöä.
 • Sosiaaliset tekijät käsittävät muun muassa työntekijöiden oikeudet ja hyvinvoinnin sekä tuotantoketjujen eettisyyden.
 • Hyvä hallintotapa pitää sisällään esimerkiksi läpinäkyvyyden ja korruption vastaisen työn yrityksen sisällä.

Rahasto-osuuksien periminen

Rahasto-osuuksien perimisen yhteydessä on useita tärkeitä huomioitavia seikkoja. Kuolemantapauksessa rahasto-osuudet siirtyvät perillisille, mutta perintöprosessi vaatii tarkkaa dokumentaation hallintaa.

 • Perinnönjaossa rahasto-osuudet katsotaan osaksi vainajan jäämistöä ja ne jaetaan perintökaaren mukaisesti.
 • Perintöverotus on huomioitava, ja perillisille tulee ilmoittaa rahasto-osuuksien ostoarvot sekä arvo perintöhetkellä, jotta perintövero voidaan määrittää oikein.

Investoimalla vastuullisiin rahastoihin sijoittaja edistää kestävän kehityksen periaatteita. Samalla on tärkeä huomioida rahasto-osuuksien siirtyminen sukupolvelta toiselle ja siihen liittyvät veroseuraamukset.